Novinky

  Oznam

  09.07.2021

  Oznamujeme rodičom detí, že v školskom roku 2021/2022 bude ukončené
  plošné poskytovanie dotácie na stravu deťom v Základnej škole a predškolákom v Materskej škole. To v praxi znamená , že deti v ZŠ a predškoláci v MŠ nebudú dostávať dotáciu na stravu. Nárok na dotáciu na stravu budú mať opäť deti z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo v ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Novou skupinou detí, ktoré budú mať nárok na dotáciu na stravu je dieťa z domácnosti , v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenie, čiže si neuplatnil ani jeden rodič na dieťa daňový bonus.

  Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých rodičov detí, ktorí majú záujem aby sa ich dieťa v škol. roku 2021/2022 stravovalo v školskej jedálni MŠ a ZŠ a spĺňajú uvedené kritéria na poskytovanie dotácie na stravu, aby predložili potrebné potvrdenia na OcU Semerovo do 30.7.2021.

  1. rodina poberajúca dávku hmotnej núdze predloží potvrdenia o poberaní dávky HN
  2. rodina, ktorá má príjem najviac vo výške životného minima predloží potvrdenie o príjme.
  3. rodina, v ktorej si ani jeden člen neuplatnil nárok na daňový bonus na
   dieťa predloží čestné prehlásenie. Uvedené čestné prehlásenie je
   k dispozícii na OcU

  Len tie deti budú zaradené do zoznamu ,ktorý bude prílohou k žiadosti
  o poskytnutie dotácie na stravu , ktorých rodičia predložia do 30.7.2021 uvedené
  potvrdenia.

  Predstavenie nového webu obce Semerovo

  01.07.2021  |  Autor: admin

  Dnešným dňom spúšťa obec Semerovo svoje nové webové stránky. Svojim obsahom sme sa snažili sprehľadniť usporiadanie informácii, prispôsobiť stránky aj pre ich komfortné prehliadanie na mobilných zariadeniach a v neposlednom rade aj vylepšiť ich vzhľad a funkcionality .

  Dúfame, že sa budú páčiť aj Vám. Na stránkach a ich obsahu budeme ďalej pracovať.

  Radi uvítame aj návrhy na vylepšenia.

  Váš tím Obecného úradu a poslanci obce Semerovo.

  Virtuálny cintorín Semerovo

  28.03.2021  |  Autor: admin

  Obec Semerovo zabezpečila virtuálny prístup do cintorína v obci Semerovo, ktorá je aj správcom cintorína.

  Na mape cintorína si môžete nájsť hrobové miesta svojich zosnulých. Kliknutím na hrobové miesto sa vám zobrazí fotografia hrobového miesta s popisom zosnulých a informácie o uzatvorenej nájomnej zmluve.

  Svojim zosnulým môžete zapáliť virtuálne sviečku. Sviečka bude zobrazená na obrázku hrobového miesta a zároveň ako plamienok na mape cintorína. Doba “horenia“ sviečky je 48 hodín.

  Hrobové miesta majú farebné značenie , čo ktorá farba znamená sa dočítate v legende, ktorá je pod mapou cintorína. V rámci virtualizácie cintorína bude jeho mapa aj s popismi umiestnená aj pred vstupom na cintorín.

  Upozorňujeme občanov, ktorí už majú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta, že čísla a sekcie sa im nebudú zhodovať s mapou cintorína, nakoľko sa na novo digitalizoval celý cintorín bol rozdelený do nových sekcií a hrobom boli pridelené nové čísla.

  Uzatvorené nájomné zmluvy boli nahraté do nového programu a boli im pridelené nové reálne čísla hrobového miesta ,ktoré sa zhodujú so súčasnou mapou cintorína. Odporúčame vám hľadať hrobové miesto podľa mena a priezviska zosnulého, alebo priamo na mape, kde sa vám spolu s číslom hrobového miesta zobrazí meno a priezvisko zosnulého.

  Navštíviť virtuálny cintorín môžete na tomto odkaze: http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2406