Zápis do MŠ Semerovo na školský rok 2024/2025

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to dovoľuje kapacita materskej školy.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 príslušného kalendárneho roka , je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podľa § 59 ods. 2 zákona č.245/2008Z.z. o výchove  a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole  prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie  povinné
 • deti, ktoré pokračujú v plnení  predprimárneho vzdelávania
 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta 2024

(Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.)

Ostatné podmienke určené riaditeľkou:

  V  prípade zvýšeného záujmu  o prijatie do materskej školy bude  uprednostnené :

 • dieťa  s trvalým pobytom v obci Semerovo
 • dieťa  zamestnaných zákonných zástupcov
 • dieťa, ktoré dovŕši   3.rok   veku   do   31.12.
 • dieťa, ktorého starší  súrodenec  navštevuje  materskú  školu

Deti sa môžu prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roku  a to  len  prestupom.

Týka sa to  všetkých detí , bez ohľadu na vek, ktoré už sú prijaté do niektorej materskej školy zaradenej v sieti a zákonný zástupca sa rozhodne pre zmenu ( pokiaľ to kapacita školy umožňuje).

Termín  prijímania

Žiadosti zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  na školský rok 2024/2025  sa podávajú v máji.

Konkrétny termín a miesto podávania žiadostí  o prijatie dieťaťa bude 

2. máj   a  3.máj 2024

od 13°°  do  16°° hodiny

v Materskej škole Semerovo

POSTUP  PRIJÍMANIA

Postup Prijímania

 Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej  žiadosti  zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj:

 • Potvrdenie o zdravotnej  spôsobilosti  dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.  

Prijatie žiadosti bez  potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje  za porušovanie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.

 • Písomné vyhlásenie  k podaniam týkajúcixh sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní
 • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu  ( ak zadováženie podpisu/súhlasu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou)

Žiadosť  a ďalšie tlačivá si môže zákonný zástupca prevziať vopred   v materskej škole a predloží  ich riaditeľke   počas zápisu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa .

( Potvrdenie o zdravotnom stave nie je potvrdením o aktuálnom  zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy by mohli negatívne  vplývať na jeho pobyt v materskej škole.)

 • Pokiaľ na Žiadosti o prijatie dieťaťa uvedie pediater, že je zdravé a môže navštevovať MŠ a zároveň rodič zamlčí  skutočné zdravotné   ťažkosti  svojho dieťaťa alebo jeho  neprimerané a problémové správanie, ktoré systematicky narúša výchovno-vzdelávací proces, má riaditeľka právo vylúčiť dieťa z materskej školy.

Žiadosti a formuláre o prijatie dieťaťa do MŠ Semerovo:

Základné Informácie

Kontakt na  účely komunikácie:

 • Telefón: 035/6474236       riaditeľka : Gabriela  Kečkéšová
 • e-mail : ms.semerovo@semerovo.sk

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom do materskej školy:

 • Zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby
 • Vedieť komunikovať
 • Musí mať vypestované základy sebaobslužných návykov – obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky ( vypýtať sa a použiť WC)
 • Vychádzať s inými deťmi, vedieť sa podeliť s ostatnými
 • Mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí

Na čo by ste počas  zápisu nemali zabudnúť:

 • Informovať sa o dennom režime  a činnostiach detí, zvlášť činností zabezpečujúcich životosprávu – stravovanie, odpočinok
 • Informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho  zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať  vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • Oboznámiť sa so Školským poriadkom školy  ( práva a povinnosti zákonného zástupcu)

Poplatky v materskej škole:

 • Poplatok za MŠ ( školné)  =  10,00.-€   mesačne
 •  Poplatok za pranie posteľnej bielizne =1,00.-€    mesačne
 • Poplatok  za stravu  =  1,40.-€ na deň
 • Príspevok ZRŠ   – schvaľuje sa na  ZRŠ
 • Triedny fond    –  schvaľuje sa na ZRŠ

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí:

Podľa § 144a  školského zákona v znení  účinnom od 1.januára 2022 sa rozhodnutia  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú písomným vyhlásením podľa §144a ods.4.školského zákona, ktoré doručia riaditeľke materskej školy.

 • Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie   do 30.júna 2024.
 • Rozhodnutie bude zákonným zástupcom zaslané poštou ( od 1.januára 2022 sa na rozhodovanie riaditeľov vzťahuje Správny poriadok, k takémuto úkonu je potrebné rodné číslo zákonného zástupcu)
 • Úvodné rodičovské združenie bude v auguste  2024


Na úvodnú stranu