Predaj na trhovom mieste

Od 01.01.2014 platí novela zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Obec má povinnosť bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Doklady a dokumenty

  • Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti predložiť fotokópiu strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
  • Ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z., v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu. Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, obec povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj nevydá.
  • Žiadateľ, ktorého záhrada alebo polia sú v katastrálnom území inej obce sa preukáže občianskym preukazom a k vyplnenému tlačivu  “žiadosti o vydanie povolenia na predaj” udá údaje  potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku“ alebo o prenajatí pozemku/ov  (nájomná zmluva).
  • Fyzická osoba, ktorá chce predávať na trhových miestach na základe osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo na základe živnostenského listu, doloží žiadosť, ktorá musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra a preukáže sa aj občianskym preukazom .

Vyplnené tlačivo

Poplatky

  • bez poplatku

Vybavuje: 

Slobodníkova Soňa
e-mail: sona.slobodnikova@semerovo.sk              
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu