Slávne osobnosti

Čestní občania obce Semerovo:

 • v roku 1982 Ján Hižnay, režisér Bábkového divadla v Nitre a František Perger scénograf Divadla Andreja Bagara v Nitre obaja za vynikajúcu spoluprácu, celoštátne i medzinárodné úspechy s Bábkárskym súborom Slniečko,
 • dňom 21. 4. 2001 diakon Marián KRÁĽ, po diakonskej vysviacke v Bratislave, kňazská vysviacka 18.5.2002, Primície v Semerove 19.5.2002. t.č. PaedDr., farár – školský dekan,
 • dňom 9. 7. 2005 Jozef KUČERA spoluzakladateľ priateľstva Šatov – Semerovo,
 • dňom 31. 12. 2006 Jindřich NOVOTNÝ bývalý spoluobčanovi za mimoriadne domáce, medzinárodné a svetové úspechy v cukrárenskej výrobe a trvalé hrdé hlásenie sa k svojej bývalej domovine a 3. miesto na svete na olympiáde EXPOGAST 2006 Culinary Word Cup Luxemburg,
 • dňom 19. 6. 2008 Juraj CIRAN, bytom Nottingham – IL 60142 – USA, náš bývalý spoluobčan, ktorý sa hrdo hlási k Semerovu, svoju lásku k futbalu šíril nielen v našej obci, ale postupne v Neapole, od roku 1950 v USA v štáte Ilinois za klub Slovak Athletic Association Plugh In, celkove 17 rokov reprezentoval futbalom Slovensko a Slovákov v USA takou významnou mierou, že bol slávnostne uvedený do Siene slávy futbalu USA a do Siene slávy športovcov USA,
 • dňom 15.10.2016 Doc. PhDr. Katarína NAVRÁTILOVÁ, CSc. pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove,
 • dňom 15.10.2016 Mgr. Albín BOHÁČIK pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove,
 • dňom 15.10.2016 PaedDr. Zdenka FARKAŠOVÁ pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove,
 • dňom 11.8.2018 páter VILIAM M. FRANTIŠEK VAĽA CCG, bývalý farár v Semerove v r. 1975 – 1990 a generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán sídliacich v Marianke v r. 1991-2008 z príležitosti 90. narodenín a návštevy farnosti Semerovo – Čechy.

Držitelia najvyššieho ocenenia ,,Ceny obce Semerovo“:

 • Poľnohospodárske družstvo Semerovo – Agrospol Semerovo – družstvo
 • POVER spol. s r.o. – RAB spol. s r.o.,
 • Ema BÓRIKOVÁ in memoriam, 101-ročnej obyvateľke obce Semerovo, za celoživotné dielo
 • Ing. Jozef ZLOCHA, minister Životného prostredia SR za pomoc pri rozvoji obce,
 • Ing. Peter BACO, minister Pôdohospodárstva SR za pomoc pri rozvoji obce,
 • Ing. Alexander REZEŠ, minister Dopravy a spojov SR za pomoc pri rozvoji obce,
 • Štefan UJČEK riaditeľ školy – in memoriam, za neúnavnú prácu pre Semerovo v rokoch 1927 – 1983 učiteľ a riaditeľ školy, prvý predseda Telovýchovnej jednotky, zakladateľ Miestneho odboru MS a členskej základne Jednoty,
 • Ľudmila Ujčeková, učiteľka a riaditeľka školy, za nesmierne úsilie pri výchove a vzdelávaní generácií Semerova v rokoch 1947 – 1988,
 • Jozef BÓRIK, funkcionár obce, za 25 ročné úsilie v rozvoji a budovaní Semerova,
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA V SEMEROVE za príkladný rozvoj a modernizáciu vzdelávania, rozvíjanie, kultúrno – historického povedomia detí, úspešnú reprezentáciu obce a šírenie dobrého mena Semerova v Slovenskej republike v rokoch 1990 – 2002,
 • OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR SEMEROVO, pri príležitosti 100. výročia založenia Hasičského zboru a za činnosť bez prerušenia po celé obdobie rokov 1906 – 2006.
 • Futbalový klubu SEMEROVO nástupníckej telovýchovnej jednoty pri príležitosti 75. výročia vzniku telovýchovy v našej obci, ktorá niesla názvy – Sokol – Družstevníka a za činnosť bez prerušenia po celé obdobie rokov 1933 – 2008,
 • RÓBERT KASÁK za medzinárodnú reprezentáciu obce s vlastnou Tatrou 815 na SIlk Way 2009 – technický doprovod, AFRIKA ECO RACE RALLY 2010 a 2011 ako záchranár, RALLY DAKAR 2014 – ako pretekár.
 • MgA. Lucia JAGERČÍKOVA za úspešnú reprezentáciu Semerova ako herečka – absolventka Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne v divadelných predstaveniach renomovaných divadelných scén na Slovensku a v Čechách napr. Casanova, Rómeo a Júlia, Antoineatta – královná Francie so želaním ďalších úspechov na „doskách ktoré znamenajú svet“ a trvalú spomienku na našu obec.
 • Imrich Hrabovský za dlhoročnú a obetavú prácu pri rozvoji obce Semerovo v rokoch 1990-2014 vo funkcii starostu obce a „Cenu starostu obce Semerovo“, ako poďakovanie za výraznú a záslužnú prácu pri reprezentácii, riadení a zveľaďovaní obce Semerovo v rokoch 1990-2014 vo funkcii starostu obce
 • „Čestné občianstvo Městysu Šatov“ bolo udelené spoluzakladateľovi priateľstva Imrichovi Hrabovskému starostovi, ktorý pôsobil v Semerove vo funkcii 24 rokov 8 mesiacov.
 • „Symbolický kľúč Obce Semerovo“ bol udelený družobnému Městysu ŠATOV a Mestu NISKO.

Držitelia „Ceny starostu obce“

 • Janka SLOBODNÍKOVÁ, za úspešnú reprezentáciu obce na troch rozdielnych celoslovenských súťažiach (Slovenský Slávik 1994, víťazstvo v súťaži Slovenská pieseň, celoslovenská súťaž Miss a Boy v Bratislave, 1996),
 • Roman BUJDÁK za reprezentáciu obce ako hráč rakúskeho prvoligového mužstva FC LINZ,
 • Veronika BUJDÁKOVÁ za úspešnú reprezentáciu obce ako majsterka Slovenska v atletike,
 • Alžbeta HAVRANOVÁ za reprezentáciu obce a úspechy na celoštátnych výtvarných a literárnych súťažiach s medzinárodnou účasťou v rokoch 1995 – 2004, jej literárnu básnickú tvorbu 2001 ,,…so svetlom….“, 2004 ,,…..lávou lásky…..“,
 • Jindřich NOVOTNÝ za vzornú reprezentáciu obce ako majster Slovenska v súťaži O zlatú slnečnicu Hera v rokoch 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
 • Jaroslav KOŠÁN, majiteľ stavebnej firmy OBNOVA za sponzorskú pomoc obci, cirkvi, škole a FC,
 • Viliam František VAĽA, bývalý farárovi v Semerove, generálny predstavený CC, Kongregácie bratov tešiteľov z Gethsemanu z príležitosti zlatého výročia kňazstva,
 • Ján ŠEBÍK za 20 ročnú prácu poslanca pri ukončení tejto verejno-prospešnej činnosti,
 • Janka Schlarmannová, šéfredaktorka týždenníka MY z príležitosti 10. výročia vydávania Semerovského spravodaja obce a školy na stránkach týždenníka Naše Novosti,
 • mgr Mariusz KOWALIK burmistrz Gminy a Miasta Nisko za priateľstvo a spoluprácu medzi Niskom a Semerovom na konci funkčného obdobia,
 • MATERSKÁ ŠKOLA SEMEROVO za vynikajúce výchovno-vzdelávacie aktivity a reprezentáciu obce z príležitosti 25. výročia pôsobenia v novej budove školy, s poďakovaním pedagógom a prevádzkovým pracovníkom za prácu v rokoch 1984 – 2009 v prospech detí a Obce Semerovo,
 • Milan LOBODÁŠ z príležitosti udelenia DIAMANTOVEJ JANSKÉHO PLAKETY za 80 násobné darovanie krvi,
 • Ing. Peter ČELKO, za dlhoročnú poslaneckú prácu pri rozvoji obce Semerovo v rokoch 1991–2016, neprevzal cenu od obecného zastupiteľstva,
 • CPT. Ing. Štefanovi HAVLÍKOVI, námornému kapitánovi 1. triedy, za celoživotnú reprezentáciu našej obce v zahraničí – ( 31.8.2019 )
 • plk. Ing. Tiborovi HAVLÍKOVI, vojenskému letcovi, za celoživotnú reprezentáciu našej obce v zahraničí – ( 31.8.2019 )
 • ďalej sa Cena starostu obce udeľuje najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na Medzinárodnej výstave vín v priateľskej obci Šatov a najúspešnejšiemu žiakovi základnej školy na konci školského roka.

Mená rodákov i občanov a ich významné postavenia bývalé a súčasné:

Ctibor Krčmár

Akademický maliar Ctibor Krčmár sa narodil 11. novembra 1924 v Semerove. Výtvarné vzdelanie získaval v súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave. Po druhej svetovej vojne študoval v Prahe na Štátnej grafickej škole u profesorov Petra Dilingera a Karola Mullera. V štúdiu pokračoval na AVU v Prahe u profesora Vladimíra Sychru, posledné dva roky u profesora Jána Želibského a Otakara Nejedlého. V roku 1952 získal absolutórium.

Akademický maliar Ctibor Krčmár sa venoval maľbe, grafike a modelovaniu. Je umelcom, ktorý ( ako uvádza Jozef Švančara v katalógu z roku 1984 ), vyjdúc z pražskej školy našiel svoj osobitý výraz, svoj kolorit vibrujúc od akademického realizmu k expresii. Kánonom sa mu stalo expresionistické, pastózne pretvorenie videnej reality, ktorá nestráca svoje reálne podstaty a tvary, ale je pretavená umelcovou osobnosťou“. Od tohto roku žil a tvoril v Piešťanoch.

V roku 1952 vystavoval prvýkrát a v ďalších rokoch už pravidelne na zväzových výstavách. V roku 1973 a v roku 1984 vystavoval „Výber z tvorby“ v Piešťanoch. V roku 1983 pripravila Galéria umenia v Nových Zámkoch výstavu „Výber z tvorby“ v Semerove a v Dubníku. Výstavný súbor bol zameraný na maliarsku tvorbu Ctibora Krčmára námetovo čerpajúcu z okolia Piešťan, južného Slovenska, ale i Kysúc.

Galéria umenia v Nových Zámkoch má vo svojich zbierkach tvorbu akademického maliara Ctibora Krčmára zastúpenú tromi olejomaľbami: Sediaca, r. 1952, Podobizeň, r. 1960, Z koncertu, r. 1981. Zomrel 25. júla 1994 v Piešťanoch.Na úvodnú stranu