Zápis úmrtia a úmrtná matrika

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť.

Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví:

  1. úmrtný list
  2. žiadosť o príspevok na pohreb
  3. list o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
  4. občiansky preukaz zomrelého

Poplatky:

  • prvý výpis úmrtného listu sa vydáva bezplatne
  • 5,00 € vydanie duplikátu úmrtného listu (položka 2 b)
  • 2,00 € nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík (položka 16)

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vybavuje: 

Ildikó Sláviková
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu