Zápis narodenia v cudzine do osobitnej matriky

Narodenie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu sa zapisuje do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Informácia pre občanov:

Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, sa tu  zapisujú matričné udalosti, ktoré nastanú v cudzine. 

Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste posledného trvalého pobytu žiadateľa na Slovensku. Ak nemá žiadateľ trvalý pobyt na Slovensku môže požiadať o zápis na ktoromkoľvek matričnom úrade. Zápis môže taktiež sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí 

Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny.
Rodný, sobášny alebo úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším overením /legalizáciou/ v štáte vydania a superlegalizovaný zastupiteľským úradom SR v tomto štáte, prípadne Apostillou podľa dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Doklady a dokumenty:

  • Cudzozemská verejná listina – rodný list – originál, alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE
  • doklad totožnosti občana SR – matky alebo otca dieťaťa alebo osoby vybavujúcej  zápis       /vybavovať môžu osoby uvedené v par. 18 odst. 2 Zákona  č. 154/94 o matrikách, v znení neskorších predpisov, ostatní len na základe splnomocnenia/
  • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR v Bratislave

Poplatky:

  • Žiadosť  o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  – 10,00 €

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 154/1994 z.z. o matrikách v platnom znení
  • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v platnom znení
  • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení

Vybavuje: 

Ildikó Sláviková
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu