Stavebné povolenie na vodnú stavbu

Obec v zmysle § 63 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje  vo veciach
a) povolenia  na odber povrchových vôd a podzemných  vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§21 ods. 1 písm. a)a s písm. b) a § 26
b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch   v znení neskorších predpisov vo výške € 30
 • písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní s uvedením rozsahu splnomocnenia (originál), ak sa žiadateľ (vlastník stavby) dal zastupovať
 • ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, doklady na preukázanie iného práva, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu
  ( § 139 ods. 1 stavebného zákona)
 • rozhodnutie o umiestnení stavby, alebo doklad o upustení od územného rozhodnutia a súhlas  podľa § 120 stavebného zákona, ktorý vydáva príslušný stavebný úrad
 • projektová dokumentácia stavby  vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach.  Projektová dokumentácia musí zahŕňať situačný nákres a technickú správu
 • doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania (súhlasné stanoviská  vlastníkov susedných pozemkov alebo ich zoznam)
 • stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny
 • rozhodnutie o odňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu,  ak  bolo na stavbu vydané. V prípade, že domová studňa  bude realizovaná na pozemku definovanom  ako trvalý trávny porast, orná pôda alebo záhrada, je potrebné podať žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy
 • stanoviská správcov inžinierskych sietí

Poplatky

 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí pri podaní žiadosti do pokladne Obce Semerovo ( prípadne  prevodom na účet ).
  Potvrdenie o úhrade sa prikladá k žiadosti pri podaní.
 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v platnom znení –  30 Eur

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • vyhláška č. 453/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zákona o vodách v platnom znení

Vybavuje: 

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101

Vyjadrenia k vodným stavbám a domovým žumpám

Obec v zmysle § 63 ods. 3  zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy.

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zák.č. 364/2004 Z.z. vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len vodný zákon)
 • projektová dokumentácia
 • kópia z katastrálnej mapy

Poplatky

 • bez správnych poplatkov

Vybavuje: 

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu