Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte

Doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz
  • pri vystavení potvrdenie na prvý občiansky preukaz je potrebné predložiť originál rodného listu dieťaťa

Poplatky

  • správny poplatok 5,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade, ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni MsÚ)

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
  • zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Vybavuje:

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu