Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené
  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej častí;
    ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu, doklad o vlastníctve  alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní.
  • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka

Poplatky

  • bez poplatku

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení

Vybavuje:

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu