Zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávka miestnej komunikácie

Na užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu vydané so súhlasom dopravného inšpektorátu. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú. Pri zmene užívateľa, podmienok užívania a podobne je potrebné požiadať o nové povolenie.

Doklady a dokumenty

 • vyplnené formuláre Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a Písomný záväzok v zmysle § 20 odst. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
 • situačný náčrt
 • časový a vecný harmonogram
 • projekt dopravného značenia počas rozkopávky miestnej komunikácie
 • stavebné povolenie resp. územné rozhodnutie resp. oznámenie k ohláseniu drobnej stavby resp. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
 • adresa zodpovednej osoby a č. telefónu

Vyplnená žaidosť:

 • Žiadosť o povolenie rozkopania  –  pretláčania  miestnej komunikácie, chodníka, verejného priestranstva
 • Žiadosť o povolenie  zvláštneho  užívania  miestnej  komunikácie – reklamné zariadenie
 • Žiadosť o povolenie  zvláštneho  užívania  miestnej  komunikácie – všeobecné
 • Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Poplatky

 • správny poplatok podľa položky 82 c sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v platnom znení

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v platnom znení
 • vyhláška č. 35/1984 Zb.  ktorou  sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
 • zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení
 • vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa konáva zákon o cestnej premávke v platnom znení
 • platné znenie zákonov môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/domov

Vybavuje: 
Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu