Sociálna agenda

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou  sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným  postihnutím, alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na   sociálnu službu   v zariadení pre fyzické osoby,  ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku je vyhotovený posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne vypracované rozhodnutie  o odkázanosti na sociálnu službu.

Potrebné doklady a dokumenty

  • žiadosť spolu s prílohou

Vyplnené tlačivo

Poplatky

  • bez poplatkov

Súvisiace predpisy

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb,  o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Vybavuje:

Slobodníkova Soňa
e-mail: sona.slobodnikova@semerovo.sk              
tel.: +421/35 64 74 101

Poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci

Doklady a dokumenty

Vyplnené tlačivo

Poplatky

  • bez poplatkov

Vybavuje:

Slobodníkova Soňa
e-mail: sona.slobodnikova@semerovo.sk              
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu