Daň z nehnuteľnosti

Predmet dane

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 • vzniká: 1. januára zdaňovacieho obdobia, nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správa, nájom alebo užívanie) nehnuteľnosti
 • zaniká: 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti (správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti)

Príklad: v prípade nadobudnutia alebo zániku vlastníckych práv k nehnuteľnosti v priebehu roka 2018, vzniká povinnosť podať priznanie na daň alebo čiastkové priznanie od  2.1. – 31. 1. 2019

POZOR!
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením a dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V tomto prípade daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. V prípade dedenia vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia alebo rozhodnutia o dedičstve.

Doklady a dokumenty

Daň z pozemkov

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-pozemkov/

Daň zo stavieb

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-zo-stavieb/

Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-bytov-a-z-nebytovych-pri/

 • rozhodnutie Okresného úradu správy katastra o povolení vkladu
 • nájomná zmluva – v prípade pozemkov v nájme
 • stavebné povolenie – v prípade stavebných pozemkov
 • kolaudačné rozhodnutie – v prípade novostavieb

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach

Vybavuje: 

Ildikó Sláviková
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu