Zápis manželstva uzatvoreného v cudzine do osobitnej matriky

Matričné úrady s účinnosťou od 1.2.2006 vydávajú slovenským štátnym občanom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v cudzine potvrdenie o tom, že sa Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v Slovenskej republike nevydáva.

Informácia pre občanov:

Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, sa tu  zapisujú matričné udalosti, ktoré nastanú v cudzine.

Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste posledného trvalého pobytu žiadateľa na Slovensku. Ak nemá žiadateľ trvalý pobyt na Slovensku môže požiadať o zápis na ktoromkoľvek matričnom úrade. Zápis môže taktiež sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny.
Rodný, sobášny alebo úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším overením /legalizáciou/ v štáte vydania a superlegalizovaný zastupiteľským úradom SR v tomto štáte, prípadne Apostillou podľa dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Doklady a dokumenty

  • Cudzozemská verejná listina – sobášny list – originál, alebo osvedčená fotokópia overená notárom, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenského jazyka s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich oznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciou alebo APOSTILLE
  • platný doklad totožnosti žiadateľa
  • fotokópia rodného listu
  • u rozvedených fotokópia rozsudku o rozvode
  • u ovdovelých fotokópia úmrtného listu manžela alebo manželky

Poplatky

žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10,00 €

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 154/1994 z.z. o matrikách v platnom znení
  • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v platnom znení
  • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení

Vybavuje:

Ildikó Sláviková
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu