Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác

Podľa § 57 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 vyhlášky č. 453/2000 z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Ohlásenie rovnako postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne.

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä:

 1. opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa, 
 2. opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, 
 3. údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, 
 4. výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, 
 5. maliarske a natieračské práce.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Stavebník môže uskutočniť stavebné úpravy a udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Stavebnú úpravu a udržiavacie práce môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác
 • prílohy k ohláseniu stavebných úprav/udržiavacích prác:
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak sa stavebné úpravy majú vykonať na stavbe, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovom území
 • zjednodušená  dokumentácia pôvodného a navrhovaného stavu stavebnej úpravy, resp. statický posudok, že nie je zásah do nosnej konštrukcie
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
 • a iné, podľa osobitného prípadu
 •  

Poplatky

 • podľa položky 60a, odseku c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

1. právnická osoba — 30 EUR

2. fyzická osoby — 10 EUR

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladniNa úvodnú stranu