Výrub stromov

Vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

Doklady a dokumenty

 • doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 10 € (fyzická osoba),100 € (právnická osoba) v pokladni MsÚ Nové Zámky
 • mapa, resp. iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením stromov, o výrub ktorých žiadate
 • ak žiadateľ nie je vlastníkom, aj písomný súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie s požadovaným výrubom
 • vyplnené tlačivo:

Poplatky

 • poplatok 10 € pre fyzické osoby
 • poplatok 100 € pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

Súvisiace predpisy

 • § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Rek. vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Výrub a orez drevín rastúcich na obecných  pozemkoch

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavanie drevín upravuje vyhláška č. 24/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržiavanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.

Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.

Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržiavanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

Doklady a dokumenty

 • mapa, resp. iný doklad (situačný nákres) kde sa nachádzajú dreviny, o ktorých výrub alebo rez sa žiada
 • vyplnené tlačivo

Poplatky

 • bez poplatku

Vybavuje:

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu