Daň za psa

Predmet dane

  • Pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je vlastník psa alebo držiteľ psa, pokiaľ sa nedá preukázať, kto je vlastník.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

  • vzniká: prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (t.j., pes dovŕšil vek 6 mesiacov, vlastník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov)
  • zaniká: posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (t.j. úhyn, strata, bol darovaný, odsťahovanie)

Daňovej povinnosti za psa predchádza povinnosť evidencie psa.

Daňovník je povinný, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani za psa.

Oslobodenie

  • služobný pes, na ktorého sa nevzťahuje evidenčná povinnosť podľa osobitného zákona (pes v službách policajného zboru, väzenskej a justičnej stráže, železničnej polície, obecnej polície…)

Doklady a dokumenty

  • vyplnené priznanie k dani za psa

Súvisiace predpisy

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch

Vybavuje: 

Slobodníkova Soňa
e-mail: sona.slobodnikova@semerovo.sk              
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu