Hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor Semerovo

Dobrovoľný hasičský zbor Semerovo založil v roku 1906 pisár notárskeho úradu Elek Pamer. 16. mája 2015 podpredseda vlády SR odovzdal našim hasičom nové auto. 20. mája 2016 si hasiči slávnostne prevzali Protipovodňový vozík v Komárne.

Každoročne dostáva DHZ dotáciu z MV SR na vybavenie zboru. V roku 2015 a v roku 2016 sa uskutočnila úprava požiarnej zbrojnice osadili sa ďalšie dve brány, z dôvodu pribudnutie techniky. Čiastočne sa obnovila omietka a podlahy. V roku 2018 dostal DHZ prostredníctvom Obce dotáciu MV SR na GO Hasičskej zbrojnice v sume 30.000 Eur, ktorá je vyčerpateľná do r. 2022.

Identifikačné údaje :

Preložník Juraj, veliteľ DHZ obce

Ivanič Dušan, predseda DHZ obce

Husárová Mária, tajomník DHZ obce

Mellen Tomáš, pokladník DHZ obce

Haládik Mário, ref. mládeže DHZ obce

Péteri Juraj, strojník DHZ obce

Počet členov DHZ obce : 25

Počet hasičských družstiev : 1

Materiálno technické vybavenie:

a) hasičská technika : motorové vozidlo Ford Transit s motorovou striekačkou, motorové vozidlo Iveco Daily, hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m, prúdnice

b) strojná služba: čerpadlá PS 12, plávajúce čerpadlo, kalové čerpadlo

c) spojovacia služba: rádiostanica Motorola

d) povodňová záchranná služba: protipovodňový vozík

Základný účel:

DHZ je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzným nariadením obce.

Predmet činnosti:

DHZ vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

Linky tiesňového volania:

 • 112 – Linka tiesňového volania
 • 150 – Hasiči
 • 155 – Rýchla zdravotnícka pomoc
 • 158 – Polícia
 • 159 – Mestská polícia
 • 18 155 – Letecká záchranná služba
 • 18 300 – Horská záchranná služba
 • 116 111 – Linka detskej istoty
 • 116 000 – Linka pomoci pre nezvestné deti v EÚ
 • 0850 111 313 – Linka záchrany
 • 0800 123 232 – Detská linka záchrany
 • 0800 117 878 – Linka detskej dôvery


Na úvodnú stranu