Výpis z evidenčnej karty (potvrdenie o veku stavby)

Výpis z evidenčnej karty (potvrdenie o veku stavby).

Doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz
  • doklad o vlastníctve pozemku /list vlastníctva/

Vyplnené tlačivo

  • Čestné prehlásenie k veku stavby
  • Žiadost o vydanie potvrdenia veku stavby

Poplatky

  • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení vo výške 2,00 €

Súvisiace predpisy

  • Vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
  • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Vybavuje: 

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu