Všeobecné záväzne nariadenia

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Obec zverejní návrh nariadenia  najmenej na dobu 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva o nariadení. Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia:

– elektronicky na adrese mail@mail.sk,

– písomnou formou na adresu: Obecný úrad Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345

– osobne na adrese obecného úradu do zápisnice na sekretariáte obecného úradu.

Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá a musí byť z nej jasné o akú úpravu sa jedná – navrhnúť nový text, úpravu textu, jeho doplnenie, nahradenie, vypustenie, spresnenie a pod.

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala. Sú zverejnené aj na tejto webovej stránke obce v sekcii Platné VZN.

Platné VZN obce Semerovo

Číslo VZNDátum účinnostiPredmet VZN
č. 2/202106.11.2021VZN o spádovej materskej škole
č. 1/202118.09.2021VZN o dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019
č. 1/20201.5.2020VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na činnosť školského klubu detí
č. 4/201930.12.2019VZN o dodatku č.1 k VZN č. 04/2019
č. 3/20191.1.2020VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 2/20191.1.2020VZN o miestnych daniach
č. 1/20191.7.2019VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej edálni pri ZŠ a v školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Semerovo
č. 1/201727.9.2017VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
č. 7/201614.11.2019VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Semerovo
č. 5/201626.8.2016VZN o podmienkach chovu a držania psov
č. 6/201626.8.2019VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
č. 3/201528.12.2015VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
č. VI/17/20141.4.2014VZN o poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým organizáciám v obciNa úvodnú stranu