Rokovací poriadok

Obecného zastupiteľstva Semerovo

Obecné zastupiteľstvo v Semerove na základe § 12 ods. 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento rokovací poriadok:

§ 1

Úvodné ustanovenie

1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Semerovo ustanovuje pravidlá rokovania, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, spôsob prípravy materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly plnenia uznesení.

2. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o podrobnejších pravidlách svojho rokovania a o svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) uznesením.

§ 2

Základné úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Jeho funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce v zmysle § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a podľa Štatútu obce Semerovo. Okrem toho prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje záujem obecnej samosprávy, alebo občanov obce.

3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých ďalších veciach hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja obce, ktorých riešenie zásadným spôsobom ovplyvňuje postavenie obce ako právnickej osoby, ako aj podmienky života obyvateľov a ktoré si vyhradí do svojej pôsobnosti v Štatúte obce tak, že dáva o nich hlasovať, pričom nesmie zasiahnuť do vyhradenej právomoci starostu obce (§ 13 zákona o obecnom zriadení).

§ 3

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta obce (ďalej len starosta ) zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

2. Ak starosta nezvolá zasadnutie zastupiteľstva podľa odseku 1 tohto článku, zasadnutie sa uskutoční 30.pracovný deň od vykonania volieb.

3. Doterajší starosta po dohode s novozvoleným starostom určí miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia.

4. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorí a vedie až do zvolenia sľubu nového starostu doterajší starosta. Po otvorení zasadnutia doterajší starosta určí zapisovateľa a dvoch overovateľov.

5. Predseda alebo poverený člen miestnej volebnej komisie prednesie informáciu o výsledkoch volieb na funkciu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanci).

6. Následne zloží novozvolený starosta do rúk doterajšieho starostu sľub podľa § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. Po prečítaní sľub potvrdí odpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom papieri. Doterajší starosta odovzdá novozvolenému starostovi insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. Tým sa starosta ujíma vedenia prvého zastupiteľstva obecného zastupiteľstva.

7. Vybraný poslanec následne prečíta znenie sľubu poslanca uvedeného v § 26 zákona o obecnom zriadení. Poslanci skladajú sľub podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na prvom zasadnutí, skladá sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastňuje po prvý raz.

8. Po zložení sľubu poslancov starosta overí, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa a oznámi to prítomným.

9. Novozvolený starosta prednesie slávnostný príhovor. Po príhovore predloží návrh na menovanie zástupcu starostu.

10. Starosta predloží obecnému zastupiteľstvu návrh rokovania.

11. Starosta predloží obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenia obecnej rady a voľbu jej členov.

12. Starosta predloží obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií, určenie ich náplne práce a voľbu ich predsedov a členov.

13. Obecné zastupiteľstvo určí plat starostu.

14. Na ďalší priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva sa primerane používajú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

§ 4

Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

1. Prípravu rokovania zastupiteľstva organizuje obecný úrad v súčinnosti so starostom obce, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými zastupiteľstvom.

2. Prípravu zasadnutia zastupiteľstva začína starosta obce najmenej 10 dní pre termínom zasadnutia zastupiteľstva a zároveň určí:

– miesto, čas a program rokovania

– spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich spracovanie, prípadne vyžiadanie stanoviska alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu, kto má byť v konkrétnej veci na rokovanie prizvaný

3. Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracovávajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenia zastupiteľstva, nariadenia a iné interné právne predpisy. Obsahujú najmä názov materiálu, text materiálu, návrh na uznesenie, dôvodovú správu, prípadne stanovisko komisie, alebo iného poradného orgánu, stanovisko starostu. Materiály musia byť doručené na obecný úrad najneskôr 10 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Ak je predmetom rokovania nariadenie, interný alebo iný právny predpis, ktorého schválenie podlieha verejnému pripomienkovému konaniu, predloží sa jeho úplné znenie spolu s vyhodnotením pripomienkového konania

4. Obecná rada – ak je zriadená, komisie a pracovné skupiny ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Ich jednotlivé stanoviská a názory sú aj podkladom pre rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

5. Spracovateľ podkladov zodpovedá za to, že ich obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§ 5

Návrh rokovania obecného zastupiteľstva

1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a návrh znenia uznesení sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke obce aspoň 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Program musí byť schválený  väčšinou prítomných poslancov

3. Prvým vecným bodom rokovania obecného zastupiteľstva je kontrola uznesení.

4. Návrh ostatných bodov programu, ich poradie, predkladá starosta, zástupca starostu, resp. poverený poslanec, na základe vlastných návrhov, odporúčaní predsedov jednotlivých komisií, a jednotlivých poslancov. Tieto návrhy musia byť doručené písomne na obecný úrad najneskôr 10 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

5. Súčasne s návrhom bodu programu musí byť doručený návrh na uznesenie, aj prípadné písomné podklady, o ktorých sa bude rokovať.

6. V prípade neskoršieho doručenia návrhov bodov programu môžu byť navrhované body prerokované na najbližšom ďalšom zasadnutí alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu zasadnutia pri jeho schvaľovaní.

7. Po vyčerpaní programu rokovania zastupiteľstva predsedajúci zasadnutie ukončí.

§ 6

Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

2. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta obce. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa bodu 1, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

3. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

4. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa bodu 3, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

§ 7

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú vždy verejné. Okrem poslancov, hlavného kontrolóra na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, poslanci samosprávnych krajov a zástupcovia orgánov miestnej štátnej správy ako aj vedúci organizácií zriadených alebo založených obcou.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva a) používanie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám

3. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie obecného zastupiteľstva vedie starosta, okrem prípadu uvedeného v § 6 Rokovacieho poriadku.

4. Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je v rokovacej sále prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom za začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu a ak sa ani 15 minút po výzve starostu v sále nezíde nadpolovičná väčšina poslancov, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého programu, prípadne neprerokovaných bodov.

5. V úvode rokovania starosta

a) oznámi počet prítomných poslancov,

b) oznámi mená poslancov, ktorí starostu požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva, neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

c) predloží návrh na voľbu návrhovej komisie,

d) určí zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, ktorí zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisnice z rokovania.

6. Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

7. Starosta predloží na prerokovanie návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže pri prerokúvaní návrhu programu zasadnutia na návrh poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Obecné zastupiteľstvo hlasuje jednotlivo o podanom návrhu poslanca na zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8. Pokiaľ je k prerokovávanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (obecnú radu, komisie obecného zastupiteľstva), vypočuje ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci.

9. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla stručným referátom predkladateľ, resp. spracovateľ, ktorého určil starosta

10. Vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, môže trvať len nevyhnutnú dobu, ktorá je potrebná na prednesenie zmeny, prípadne jej krátke zdôvodnenie.

11. Obecné zastupiteľstvo môže na návrh starostu alebo poslanca aj počas zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovaním bez rozpravy presunúť body programu zasadnutia alebo zlúčiť rozpravu o dvoch alebo o viacerých bodoch jeho programu.  

12. Do rozpravy sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia dvihnutím ruky alebo písomne. Slovo sa môže udeliť počas rozpravy aj ktorémukoľvek občanovi obce po súhlase poslancov.

13. Starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa do rozpravy prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. O tom, komu slovo neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády alebo predstaviteľ štátnej správy, starosta mu slovo udelí.

14. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, ktorý požiada o udelenie slova v súvislosti s prerokúvaným bodom programu, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

15. Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. V prípade, ak návrh nie je rozsiahly a je jasne sformulovaný, môže byť podaný ústne.

16. Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.

17. Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo na faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie ostatného rečníka. Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú poznámku. Po vystúpení poslancov prihlásených s faktickými poznámkami poskytne starosta možnosť faktickou poznámkou reagovať i rečníkovi, na ktorého reagovali poslanci faktickými poznámkami. Vo faktickej poznámke sa nemôžu podávať návrhy na doplnenie alebo na zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy ani návrhy uznesení obecného zastupiteľstva.

18. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

19. Na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva (napr. na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitosti významných osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami obce a pod.) starosta obce používa obecné insignie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insignie poslanec poverený starostom obce.  

20. Zápisnica z rokovania zastupiteľstva je prístupná po jej podpísaní overovateľmi u prednostu obecného úradu. Po jej úprave v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, sa zverejní na úradnej tabuli obce a taktiež na webovej stránke obce.

21. Poslanec  má právo interpelovať starostu obce a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti. Poslanec obecného zastupiteľstva má tiež právo požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, a to výlučne vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.

Interpelácie sa podávajú písomne a vo výnimočných prípadoch ústne  do zápisnice na rokovaní OZ.

Odpoveď  na interpelácie  poslanca zabezpečí starosta obce  do najbližšieho rokovania  obecného zastupiteľstva, alebo podľa charakteru otázky požiada  o inú lehotu.

§ 8

Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.

2. Ak je na platné uznesenie obecné zastupiteľstvo potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov alebo ak je v prípadoch ustanovených zákonom o obecnom zriadení potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, obecného zastupiteľstvo môže schváliť pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy len takouto väčšinou.

3. Hlasovanie je verejné alebo tajné. Pred každým hlasovaním sa vykoná prezentácia.

4. Výsledky hlasovania vyhlási starosta.

5. Uznášania schopnosť obecného zastupiteľstva a potrebný počet hlasov na schválenie uznesenia a VZN  OZ:                                         

Účasťza uznesenie musí hlasovať min.za VZN musí hlasovať min.
9 poslancov5 poslancov6 poslancov
8 poslancov5 poslancov5 poslancov
7 poslancov4 poslanci5 poslancov
6 poslancov4 poslanci4 poslanci
5 poslancov3 poslanci3 poslanci

6. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že bude o určitej veci hlasovať tajne, ak Rokovací poriadok neustanovuje inak.

7. Tajne sa hlasuje hlasovacími lístkami, pri ktorom overovatelia zápisnice a ďalší poslanec vydávajú hlasovacie lístky, dozerajú na priebeh hlasovania, spočítavajú hlasy a vyhotovujú zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

8. Výsledky tajného hlasovania vyhlási starosta tak, že oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet vhodených hlasovacích lístkov, z toho počet platných hlasovacích lístkov, počet hlasovacích lístkov za návrh, počet hlasovacích lístkov proti návrhu a počet neplatných hlasovacích lístkov.

§ 9

Príprava uznesení obecného zastupiteľstva

1. Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi predkladanými obecnému zastupiteľstvu. Za ich včasnú prípravu zodpovedajú pracovníci obecného úradu. Návrhy uznesení musia byť doručené na obecný úrad najneskôr 10 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrhy uznesení na rokovanie obecného zastupiteľstva musia byť doručené poslancom najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

2. Konečné znenie návrhu uznesenia, upravené podľa priebehu rokovania, predkladá zastupiteľstvu návrhová komisia. Vychádza pri tom z predloženého návrhu uznesenia k materiálu, z prijatých odporúčaní príslušných komisií a zo schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch schválených v rozprave.

3. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne, s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínom pre ich splnenie.

4. Uznesením obecného zastupiteľstva sa povinnosti spravidla ukladajú obecnej rade – ak je zriadená, komisiám, hlavnému kontrolórovi, poslancom a pracovníkom obce.

5. Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo resp. starosta môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

§ 10

Postup prijímania uznesenia obecného zastupiteľstva

1. Návrhy na uznesenie zastupiteľstva predkladá návrhová komisia.

2. K predloženým návrhom môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy, ktoré musia byť formulované jasne, presne a zrozumiteľne, rozsiahlejší pozmeňovací návrh predkladá jeho navrhovateľ písomne.

3. Najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky alebo tajne, o čom rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

4. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

5. Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch uznesenia, poradie určí starosta.

 6. V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch, alebo viacerých variantoch, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu predloženom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa ostatné stávajú neprijaté.

7. Keď zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo ani jeden z navrhovaných variantov, starosta navrhne ďalší postup, ktorý predloží zastupiteľstvu na schválenie.

8. Predkladateľ môže materiál stiahnuť z rokovania do doby, kým predsedajúci nepristúpi ku hlasovaniu o návrhu uznesenia.

9. Počítanie hlasov vykonáva zapisovateľ a pri tajnom hlasovaní komisia schválená zastupiteľstvom.

10. Uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní odo dňa ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

11. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní. Starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu s obecnou radou – ak je zriadená.

12. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť

§ 11

Postup prijímania všeobecne záväzných nariadení

1. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, môže obec vydávať nariadenia obce Semerovo. Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zákona o obecnom zriadení. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2. Vo veciach, v ktorých plní obec úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenia nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

3. Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku. Zastupiteľstvo môže v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný postup.

4. Návrh nariadenia, o ktorom má obecné zastupiteľstvo rokovať, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

5. Návrh nariadenia prerokujú všetky príslušné komisie. Pripomienky komisie, ako aj pripomienky ostatných osôb, doručené na základe verejného pripomienkového konania, navrhovateľ vyhodnotí. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam sa vyhovelo, alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

6. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy, ktoré musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

7. Na prijatie uznesenia o nariadení je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

8. Schválené nariadenia sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci, na webovej stránke obce, najmenej na dobu 15 dní; účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo v prípade zabránenia škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

 9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti

§ 12

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

1. Poslanci v úzkej súčinnosti so starostom zabezpečujú a kontrolujú plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení a nariadení obecného zastupiteľstva.

2. Obecný úrad vytvára podmienky, rozpracúva a vykonáva úlohy stanovené uzneseniami a nariadeniami zastupiteľstva a rozhodnutiami starostu.

3. Spôsob realizácie uznesení kontrolujú komisie a to na úseku, pre ktorý boli zriadené.

§ 13

Povinnosti a oprávnenia poslancov

1. Poslanec v súvislosti s konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva je povinný najmä:
a) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
b)dodržiavať rokovací poriadok,
c) obhajovať záujmy obce a jeho obyvateľov.

2. Poslanec na zasadnutí obecného zastupiteľstva je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od obecného kontrolóra, riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.

3. V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.

§ 14

Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní

1. Z rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, obsah rokovania a prijaté uznesenia. Všetky podklady tvoria súčasť zápisnice podľa textu zápisnice. Pre potrebu presnejšieho zachytenia obsahu rokovania na účel vyhotovenia zápisnice a pre overovateľov sa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vyhotoví videozáznam.

2. Zápisnica sa vyhotoví do 10 dní od konania obecného zastupiteľstva. Zápisnicu podpisuje starosta spolu s dvoma overovateľmi zápisnice.

3. Zápisnica sa po podpísaní zverejní v súlade s osobitnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov na úradnej tabuli obce po dobu zverejnenia zápisnice z nasledujúceho rokovania obecného zastupiteľstva a tiež na webovej stránke obce. Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.

4. Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú v zápisnici. Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie materiálov z nich.

5. Obecný úrad vedie evidenciu nariadení obce, dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo zrušenia

§ 15

Záverečné ustanovenia

1.Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

2. Poslanci, členovia komisií obecného zastupiteľstva a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sa musia riadiť týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

3. Rokovací poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo v Semerove na svojom zasadnutí dňa 08.03.2019  uznesením č. VIII/3/2019-5.

4. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. Zároveň sa ruší rokovací poriadok zo dňa 12.12.2010.

V Semerove,  08.03.2019                 Mgr. Milan Mikulec, starosta obceNa úvodnú stranu