Poplatok za komunálny odpad

Poplatník

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt ,prechodný pobyt alebo je vlastníkom nehnuteľnosti

Vznik a zánik daňovej povinnosti

  • vzniká: dňom zaevidovania si trvalého alebo prechodného pobytu v obci
  • zaniká: dňom nastávajúcom po dni zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu v obci

Oznamovacia povinnosť

  • každá fyzická osoba je povinná do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny (zmena adresy, priezviska, počtu poplatníkov) alebo zániku poplatkovej povinnosti oznámiť túto skutočnosť správcovi dane

Zníženie a odpustenie poplatku

poplatník predloží doklady, o tom, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

(1) Predpokladmi na odpustenie poplatku sú:

a) Pri zdržiavaní v zahraničí je predpokladom aktuálne potvrdenie zahraničného zamestnávateľa na príslušná kalendárny rok alebo čestným vyhlásením prípadne štátneho orgánu z miesta pobytu v zahraničí, poplatník doloží aj preklad do úradného jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný.

b) Pri štúdiu na zahraničnej škole je predpokladom potvrdenie o návšteve školy.

c) Pri výkone trestu odňatia slobody je predpokladom potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody.

d) Potvrdenie pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby na misii.

e) Pri umiestnení poplatníka v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou je podkladom potvrdenie samotného zariadenia.

(2) Obec poplatok zníži o 50% poplatníkovi za obdobie , za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku a predloží doklady, o tom, že viac ako 90 dní v zdaňovanom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Predpokladmi na zníženie poplatku sú:

a) Pri dennom štúdiu študentov ubytovaných mimo obce (internát, privát….) a preukáže sa potvrdením o ubytovaní alebo čestným prehlásením.

b) Ak sa poplatník v obci nedržiava viac ako 90 dní a preukáže sa potvrdením o ubytovaní alebo čestným prehlásením.

c) Pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby profesionálnymi vojakmi.

(3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku príslušného kalendárneho roku podaním žiadosti a predložením potrebných dokladov podľa ods. 1) a ods. 2) nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku zaniká.

Súvisiace predpisy

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce  č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje: 

Slobodníkova Soňa
e-mail: sona.slobodnikova@semerovo.sk              
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu