Pridelenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Doklady a dokumenty

Určenie súpisného čísla:

• Originál, alebo overená fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia
• Farebná fotokópia geometrického plánu + originál k nahliadnutiu
• List vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku
• Zameranie adresného bodu v listinnej podobe
• Ak žiadateľ nie je súčasne stavebníkom stavby, je potrebné doložiť doklad prevodu práv zo stavebníka na žiadateľa

Určenie súpisného a orientačného čísla:

• Originál, alebo overená fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia
• Farebná fotokópia geometrického plánu + originál k nahliadnutiu
• List vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku
• Zameranie adresného bodu v listinnej podobe
• Ak žiadateľ nie je súčasne stavebníkom stavby, je potrebné doložiť doklad prevodu práv zo stavebníka na žiadateľa
• Údaj, či sa v budove nachádzajú byty

Vyplnené tlačivo:

  • Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu
  • Žiadosť  o potvrdenie  súpisného čísla  budove
  • Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Poplatky

  • tabuľky so súpisným číslom v zmysle § 7 Vyhlášky MVSR č. 31/2003 Z. z. obstaráva obec   na vlastné náklady.

Súvisiace predpisy

  • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
  • Vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v platnom znení
  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Vybavuje: 

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu