Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 57 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5 vyhlášky č. 453/2000 z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,

Za drobné stavby sa považujú aj:

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Doklady a dokumenty

  • vyplnený formulár Ohlásenie drobnej stavby
  • prílohy k ohláseniu drobnej stavby:

—    jednoduchý technický opis a jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby (situácia, pôdorys, rez, pohľady), môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním, t.j. ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore

—    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

—   vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou (stačí osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru, alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a min. 3 roky praxe v odbore, ak sám nespĺňa uvedené požiadavky)

—    a iné, podľa osobitného prípadu

  • prílohy k ohláseniu drobnej stavby – prípojky inžinierskych sietí:

—    jednoduchý technický opis a jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby (situácia, pôdorys, rez, pohľady). Projektová dokumentácia vypracovaná s oprávneným projektantom

—    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

—    vlastnícke alebo iné právo k pozemku, na ktorom sa bude stavba realizovať, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi

—    a iné, podľa osobitného prípadu

Poplatky

podľa položky 60a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

a) ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 — 30 EUR

b) ohlásenie drobnej stavby

1. právnická osoba — 30 EUR
2. fyzická osoby — 10 EUR

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni

Vybavuje: 

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu