Symboly obce

Návrh Obecného zastupiteľstva mať hovoriaci erb, ktorý by pripomínal dve udalosti : prvou je – písomná správa o obci je o rímskokatolíckom kostole z roku 1210 a druhá – historické pečate obce v tvare štvorca s lemešom a čerieslom, ktoré pretvorila autorka výtvarného riešenia : Dragica VRTEĽOVÁ v skutočnosť.

Heraldickou komisiou SR boli symboly obce schválené pod signatúrou – HR : 383 / S – 154/97 z 22. 12. 1997, a následne prijaté Obecným zastupiteľstvom Semerovo dňa 13. 2. 1998 číslom uznesenia OZ -II / 23 / 1998 – A – 4b.

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb obce predstavuje spojenie poľnohospodárskeho symbolu radlíc – lemeša a čeriesla – podľa najstaršej pečate z roku 1775 a motívu priečelia Semerovského kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Erb obce má túto podobu:
v modrom štíte zlato – strieborné priečelie bezvežového kostola, stojaceho na červenej pôde so striebornými hrotmi nahor smerujúcimi, radlicami – lemešom a čerieslom.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Semerovo v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znovu upravovať.

Vlajka obce Semerovo

Vlajka obce pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, modrej, žltej, bielej, modrej, bielej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SEMEROVO. Pečať má priemer 36 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce, Krátka zástava obce, Koruhva obce, Znaková zástava obce, Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva, Štandarda starostu obce. Obec vlastní slávnostnú erbovú listinu, vydanú heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zo dňa 20. októbra 1998, s podpisom PhDr. Petra Kartousa CSc. predsedu heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR a PhDr. Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre heraldickú tvorbu a člena Medzinárodnej heraldickej akadémie.Na úvodnú stranu