Územné konanie o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním

Umiestňovať stavby možno len na základe územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. 

Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky jej umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území.

Jednoduché stavby sú: bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m; oporné múry; podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbku 6 m; ale iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Konanie začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka podľa § 35 a § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3 a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku a dotknutej stavby alebo že má k pozemku a stavbe iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby.

Účastníkmi konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobného predpisu (§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov); stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu. Rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní
 • písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní s uvedením rozsahu splnomocnenia (originál), ak sa stavebník dal zastupovať
 • ak stavebník nie je vlastníkom pozemku alebo stavby, doklady na preukázanie iného práva, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu (§ 139 ods. 1 stavebného zákona)
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou v rozsahu podľa § 3 ods. 4 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.; ak ide o jednoduchú stavbu, drobnú stavbu alebo o zmenu týchto stavieb, projekt stavby môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov.
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby (§ 44 ods. 2 stavebného zákona)
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak je predpísané zákonom č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Poplatky

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov sa platí pri podaní žiadosti v hotovosti do pokladne Obce Semerovo  (prípade platby prevodom na účet Obce Semerovo / potvrdenie o úhrade sa prikladá k žiadosti pri podaní)
 • ak územné konanie je spojené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie, poplatok sa vyberie iba za žiadosť o stavebné povolenie
 • správny poplatok za podanie žiadosti o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) podľa položky 60 prílohy zákona o správnych poplatkoch je:
 •  

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu — 50 EUR
2. na stavbu bytového domu — 200 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 — 25 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 — 50 EUR

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu — 35 EUR
2. bytových domov — 100 EUR

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami — 30 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť — 30 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka — 30 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská — 30 EUR
5. na stavby s doplnk. funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady — 30 EUR

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami — 50 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť—50 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka—50 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská — 50 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady — 50 EUR

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

podľa písmen d) a  e) — 20 EUR

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 • do 50 000 EUR vrátane — 100 EUR
 • nad 50 000 EUR do 100 000 EUR — 200 EUR
 • nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane — 400 EUR
 • nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane — 600 EUR
 • nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane — 800 EUR
 • nad 10 000 000 EUR — 1 000 EUR

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,

 • ak sa vydáva samostatné stavebné  povolenie na stavby — 50 EUR
 • ak stavebné  povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných  objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]
 • hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba
 • garáže s viac ako dvoma  miestami sa posudzujú ako samostatné stavby

Upozornenie

 • v prípade, že podaná žiadosť nebude úplná alebo nebude poskytovať dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, stanoví lehotu na doplnenie a súčasne ho upozorní, že ak nebude podanie doplnené v predpísanom rozsahu a v určenej lehote, stavebné konanie zastaví
 • keď je žiadosť úplná, stavebný úrad, oznámi začatie konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní (ak upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť svoje námietky), a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská
 • priestupku sa dopustí a pokutou do 829 € sa potresce ten, kto ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (§ 105 ods. 2 písm. a) stavebného zákona) alebo pokutou do 33 193 € sa potresce ten, kto ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (§ 105 ods. 3 písm. b) stavebného zákona)
 • stavebný úrad alebo inšpekcia uloží  pokutu do 66 387 € právnickej osobe  alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (§ 106 ods. 2 písm. b) stavebného zákona) alebo pokutu do 165 969 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (§ 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona)

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov
 • platné znenie predpisov môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/domov

Vybavuje: 

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu