Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia

Doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz

 Poplatky

  • bez poplatku
  • správny poplatok 5,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade, ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni MsÚ)

Upozornenie

  • občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, pred vycestovaním ohlási skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte a odovzdá občiansky preukaz na OR PZ
  • občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR; ZÚ SR alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí, dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
  • zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch v platnom znení
  • zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Vybavuje:

Sláviková Ildikó
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu