Trvalý pobyt

Prihlásenie 

Platné predpisy: zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie na území SR. 
Trvalý pobyt môže mať občan v tom istom čase len jeden a v nehnuteľnosti, ktorá je označená súpisným, resp. súpisným a orientačným číslom podľa osobitných predpisov. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. 
Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť 
– platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, 
– platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, 
– písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak 
   — ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 
   — ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, 
   — ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu, 
   — vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z.z., je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.  

Občania sa z trvalého pobytu neodhlasujú. Odhlásenie pobytu vykoná ohlasovňa na základe informácie tej ohlasovne, kde sa občan prihlási na nový pobyt. 

Poplatky: 
•           bez poplatku

•           správny poplatok 5,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade, ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni OcÚ).

Oslobodené sú potvrdenia pre dávky v hmotnej núdzi a pre príspevok na bývanie

Upozornenie: 

Následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu Obecným úradom je občan povinný dostaviť sa na OR PZ za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu.

Zrušenie

Ohlasovňa trvalý pobyt zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Táto skutočnosť sa oznámi občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.  Novým miestom trvalého pobytu občana je obec, na ktorej území mu bol trvalý pobyt zrušený. 

K návrhu na zrušenie trvalého pobytu žiadateľ predloží: 
– platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti 
– list vlastníctva budovy alebo jej časti vydaný katastrom nehnuteľnosti, nie starší ako 3 mesiace 
– právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní 
– dohodu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní 
  bezpodielového vlastníctva manželov, ak bolo vydané 
– rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané 
– dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané. 

Vybavuje: 

Soňa Slobodníková
e-mail: sona.slobodnikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené
  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej častí;
    ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu, doklad o vlastníctve  alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní.
  • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka

Poplatky

bez poplatku

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení


Na úvodnú stranu