Oznam o odpredaji majetku obce

Obec Semerovo ponuka na predaj 2 nehnuteľnosti v majetku obce formou verejnej obchodnej súťaže:

1. nehnuteľnosť je vedená katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo na liste vlastníctva číslo 672 ako parcely „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc .číslo 103 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 516 m2, parc .číslo 104 – záhrada vo výmere 1613m2, rodinný dom súp. číslo 404 postavený n CKN parc.číslo 103.

2. nehnuteľnosť je vedená katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo na liste vlastníctva číslo 51 ako parcely „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc .číslo 8/7 -zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 469 m2, parc .číslo 8/8 – záhrada vo výmere 1357
m2, rodinný dom súp. číslo 307 postavený n CKN parc.číslo 8/7.Na úvodnú stranu