Zrušenie prechodného pobytu

Doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz

Poplatky

  • bez poplatku

Upozornenie

  • prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený
  • ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení

Vybavuje:

Sláviková Ildikó
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu