Materská škola

Novinky

Zápis  do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude v dňoch od 9.5.2022   do 13.5.2022  od 13°° hod.

V zmysle § 28  ods.1 zákona č.245/2008/Z.z. (školský zákon) plní povinné predprimárne vzdelávanie  v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022, formou pravidelného dochádzania do materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne.

Žiadosť je potrebné poslať do konca mája  na email: ms.semerovo@semerovo.sk, prípadne  poštou na adresu: Materská škola, Semerovo 585, 94132 Semerovo

Kontakt na účely komunikácie:
• Telefón: 035/6474236 riaditeľka : Gabriela Kečkéšová
• e-mail : ms.semerovo@semerovo.sk

Podmienky prijatia dieťaťa   na predprimárne vzdelávanie:

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku , výnimočne dieťa od dvoch rokov  veku, a to vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.  Do materskej školy nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa, po dovŕšení šiesteho roku  veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Prednostne sa prijíma dieťa , ktoré:

 • dovŕšilo  piaty rok veku
 • dieťa, ktoré na základe rozhodnutia riaditeľky pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 

Ostatné podmienke určené riaditeľkou

  V  prípade zvýšeného záujmu  o prijatie do materskej školy bude  uprednostnené :

 • dieťa  zamestnaných zákonných zástupcov
 • dieťa  s trvalým pobytom v obci Semerovo
 • dieťa, ktoré dovŕšilo   3.rok   veku   do   31.12.
 • dieťa, ktorého starší súrodenec  navštevuje  materskú  školu
 • dieťa zrelé pre „škôlku“ a samostatné  (je bez plienok, chodí na záchod, nemá cumeľ, rozpráva, vie samo jesť lyžicou a piť z pohára)

Termín  prijímania

Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa budú podávať v čase od 1.mája 2022 do 31.mája 2022.

Konkrétny  termín:

od 9.mája 2022 do 13.mája 2022 od  13°° do  16°° hod.

Rozhodnutie  riaditeľky materskej školy:

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15.júna 2022.

Rozhodnutie bude zákonným zástupcom zaslané poštou.

Úvodné rodičovské združenie býva  koncom augusta

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí:
Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1.januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú písomným vyhlásením podľa §144a ods.4.školského zákona, ktoré doručia riaditeľke materskej školy.
• Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30.júna 2022.
• Rozhodnutie bude zákonným zástupcom zaslané poštou ( od 1.januára 2022 sa na rozhodovanie riaditeľov vzťahuje Správny poriadok.)
• Úvodné rodičovské združenie býva koncom augusta

O materskej škole Semerovo

Základné informácie

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom do materskej školy:

 • Zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby
 • Vedieť komunikovať
 • Musí mať vypestované základy sebaobslužných návykov – obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky ( vypýtať sa a použiť WC)
 • Vychádzať s inými deťmi, vedieť sa podeliť s ostatnými
 • Mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí

Na čo by ste počas  zápisu nemali zabudnúť:

 • Informovať sa o dennom režime  a činnostiach detí, zvlášť činností zabezpečujúcich životosprávu – stravovanie, odpočinok
 • Informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho  zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať  vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • Oboznámiť sa so Školským poriadkom školy  ( práva a povinnosti zákonného zástupcu)

Poplatky v materskej škole:

 • Poplatok za MŠ ( školné)  =  4€   mesačne
 • Poplatok za pranie posteľnej bielizne =1€    mesačne
 • Poplatok  za stravu  =  1,02€ na deň
 • Príspevok ZRŠ   – schvaľuje sa na  ZRŠ
 • Triedny fond    –  schvaľuje sa na ZRŠ

História novej materskej školy Semerovo

V súčasnej budove materskej školy sa prevádzka zahájila 29.8.1984.
Je to jednoposchodová, moderne riešená budova, s dvoma triedami, kuchyňou a miestnou knižnicou. Obklopená je veľkým, trávnatým dvorom s množstvom zelene a miest na hranie. Vlastníkom budovy je obec Semerovo. Výchovno-vzdelávací proces v MŠ sa uskutočňuje podľa Programu výchovnej práce pre deti predškolského veku. Od 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská funkcia materskej školy na obec Semerovo.
V roku 2006 bola prevedená rekonštrukcia interiéru a maľovka. Materská škola sa tak stala pútavým miestom pre celodenný pobyt detí v kultúrnom, čistom a estetickom prostredí.

Materská škola v súčasnosti

Škola má dve triedy, v ktorých sú umiestnené deti od 3 do 6 rokov, poskytuje celodennú a podľa záujmu rodičov aj poldennú starostlivosť.
Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Pre zdravý duševný a telesný rozvoj detí realizujeme prvky zdravej školy a pracujeme s metodikou Krok za krokom.

Spolupracujeme so školskou jedálňou, rodičmi, Základnou školou Semerovo, obcou, detským lekárom, stomatológom a logopédom.
V spolupráci s rodičmi organizujeme kultúrne podujatia, prednášky, spoločné výlety a súťaže v rámci spolupráce materských škôl Semerovo, Kolta , Čechy.
Na pôde materskej školy slávime spoločne Vianoce, Deň matiek, Deň detí. Zúčastňujeme sa kultúrnych akcií organizovaných Maticou slovenskou, stavanie mája a fašiangy. V máji máme posedenie s členkami Slovenského zväzu invalidov. Mnohé naše aktivity propagujeme formou káblovej televízie. Materiálne zabezpečenie a dopĺňanie pomôcok realizujeme za pomoci rodičov a vo veľkej miere za pomoci obecného úradu.
Cieľom našej práce je umožniť deťom všestranne sa rozvíjať, čo nejlepšie ich pripraviť na vstup do základnej školy a to všetko pomocou individuálneho, citlivého prístupu zo strany učiteliek a všetkých pracovníkov školy k maximálnej spokojnosti rodičov.

Začiatok šk. roka 2019/2020

Rozlúčková slávnosť v MŠ Semerovo 27.6.2019

Personálne obsadenie
Riaditeľka: Gabriela Kečkéšová
Učiteľky:  Zuzana Rakušanová; Bc. Michaela Fülöpová
Školníčka: Zita Szaboová
Riaditeľka ŠJ : Ing. Marta Balážová
Kuchárka: Ľubomíra Bagalová

Kontakt:

Materská škola 641 32 Semerovo 585
tel. 035/6474236
facebook MŠNa úvodnú stranu