Materská škola

História novej materskej školy Semerovo
V súčasnej budove materskej školy sa prevádzka zahájila 29.8.1984.
Je to jednoposchodová, moderne riešená budova, s dvoma triedami, kuchyňou a miestnou knižnicou. Obklopená je veľkým, trávnatým dvorom s množstvom zelene a miest na hranie. Vlastníkom budovy je obec Semerovo. Výchovno-vzdelávací proces v MŠ sa uskutočňuje podľa Programu výchovnej práce pre deti predškolského veku. Od 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská funkcia materskej školy na obec Semerovo.
V roku 2006 bola prevedená rekonštrukcia interiéru a maľovka. Materská škola sa tak stala pútavým miestom pre celodenný pobyt detí v kultúrnom, čistom a estetickom prostredí.

Materská škola v súčasnosti
Škola má dve triedy, v ktorých sú umiestnené deti od 3 do 6 rokov, poskytuje celodennú a podľa záujmu rodičov aj poldennú starostlivosť.
Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Pre zdravý duševný a telesný rozvoj detí realizujeme prvky zdravej školy a pracujeme s metodikou Krok za krokom.

Spolupracujeme so školskou jedálňou, rodičmi, Základnou školou Semerovo, obcou, detským lekárom, stomatológom a logopédom.
V spolupráci s rodičmi organizujeme kultúrne podujatia, prednášky, spoločné výlety a súťaže v rámci spolupráce materských škôl Semerovo, Kolta , Čechy.
Na pôde materskej školy slávime spoločne Vianoce, Deň matiek, Deň detí. Zúčastňujeme sa kultúrnych akcií organizovaných Maticou slovenskou, stavanie mája a fašiangy. V máji máme posedenie s členkami Slovenského zväzu invalidov. Mnohé naše aktivity propagujeme formou káblovej televízie. Materiálne zabezpečenie a dopĺňanie pomôcok realizujeme za pomoci rodičov a vo veľkej miere za pomoci obecného úradu.
Cieľom našej práce je umožniť deťom všestranne sa rozvíjať, čo nejlepšie ich pripraviť na vstup do základnej školy a to všetko pomocou individuálneho, citlivého prístupu zo strany učiteliek a všetkých pracovníkov školy k maximálnej spokojnosti rodičov.

Začiatok šk. roka 2019/2020

Rozlúčková slávnosť v MŠ Semerovo 27.6.2019

Personálne obsadenie
Riaditeľka: Gabriela Kečkéšová
Učiteľky:  Zuzana Rakušanová a Michaela Fülöpová
Školníčka: Zita Szaboová
Riaditeľka ŠJ : Ing. Marta Balážová
Kuchárka: Ľubomíra Bagalová

Kontakt:

Materská škola 641 32 Semerovo 585
tel. 035/6474236
facebook MŠNa úvodnú stranu