Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce (ďalej aj len ako „hlavný kontrolór“) je dôležitým inštitútom vnútornej kontroly obcí. Hoci to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výslovne neuvádza, funkciu hlavného kontrolóra musí mať obsadenú každá obec bez ohľadu na veľkosť a úlohy.

Postavenie hlavného kontrolóra obce a predpoklady na výkon funkcie

Hlavný kontrolór nie je orgánom obce (tým je podľa § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení len starosta obce a obecné zastupiteľstvo). Je však osobitnou organizačnou zložkou každej obce, pričom má aj zákonom predpokladané postavenie (napr. menovanie obecným zastupiteľstvom a nie starostom, prísne podmienky na odvolanie z funkcie), ktoré má zabezpečiť jeho nezávislosť na oboch orgánoch obce.

Predpoklady na výkon funkcie

Zákonným kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení), pričom toto vzdelanie je definované v § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

V každom prípade nie je možné uvedený kvalifikačný predpoklad (požiadavku na vzdelanie) rozširovať rozhodnutím obecného zastupiteľstva na požiadavku na vzdelanie vyššieho stupňa, napr. vysokoškolské. Obec nemá oprávnenie nastavovať prísnejšie podmienky, i keď do budúcnosti by bolo vhodné uvažovať nad sprísnením zákonných podmienok, keďže hlavný kontrolór obce vykonáva odborne veľmi náročnú činnosť.

Pretože je hlavný kontrolór aj zamestnancom obce v postavení vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (§ 18 ods. 1 druhá veta zákona o obecnom zriadení), vzťahujú sa naňho aj niektoré všeobecné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme podľa tohto zákona, konkrétne:

  • podľa § 3 ods. 1 písm. a) (musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu). To postačuje preukázať čestným vyhlásením uchádzača, keďže zákon neuvádza osobitnú formu preukazovania tohto predpokladu);
  • podľa § 3 ods. 1 písm. b) (musí byť bezúhonný, za takého sa pritom podľa § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin). Bezúhonnosť sa preukáže výpisom z registra trestov, ktorý si zabezpečí samotná obec, nie kandidát (pozri časť 3.1.).

Proces voľby hlavného kontrolóra

Proces voľby hlavného kontrolóra predpokladá dve zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. vyhlásenie voľby,
  2. samotná voľba.

Príprava voľby

Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní predo dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra (§ 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Spôsob v mieste obvyklý môže byť rôzny, napr. v obecných novinách, na webovej stránke obce alebo aj v obecnom rozhlase.

Ak však dochádza k voľbe nového hlavného kontrolóra z dôvodu, že doterajšiemu hlavnému kontrolórovi predčasne skončilo funkčné obdobie z dôvodu vzdania sa funkcie, smrti alebo jeho odvolania, obecné zastupiteľstvo vyhlási nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra (§ 18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení).

Obecné zastupiteľstvo tiež uznesením ustanoví podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky (§ 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení). V praxi pôjde o také otázky ako: aké konkrétne doklady musí uchádzač doložiť (napr. životopis), kam a dokedy prihlášku doručiť, či bude existovať ad hoc orgán na posúdenie náležitostí prihlášok ešte pred samotnou voľbou, prípadný čas na prezentáciu prihlásených kandidátov alebo spôsob voľby (verejným alebo tajným hlasovaním).

Zákonom presne stanovenou náležitosťou prihlášky je doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, keďže v rámci tzv. debyrokratickej legislatívy už ani kandidát na funkciu hlavného kontrolóra nie je povinný obci (ako orgánu verejnej moci) predkladať výpis z registra trestov, keďže tento si je obec povinná zabezpečiť sama. Kandidát len poskytne potrebné údaje na to, aby tak obec mohla urobiť, pričom konkrétne potrebné údaje sú uvedené v § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. Tieto údaje následne obec bezodkladne zašle elektronicky Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov (§ 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení).

Taktiež musí obecné zastupiteľstvo určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra (tzv. úväzok); hoci to zákon [§ 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení] výslovne neuvádza, malo by sa tak udiať ešte pred zvolením hlavného kontrolóra.

 Voľba hlavného kontrolóra

Hoci obecnému zastupiteľstvu nebráni, aby si v rokovacom poriadku upravilo možnosť tajnej voľby, ktorú by využilo napr. práve pri voľbe hlavného kontrolóra, v dnešnej spoločnosti to nepovažujeme za vhodné riešenie. V každom prípade zákon o obecnom zriadení formu hlasovania nerieši.

Zákon o obecnom zriadení počíta maximálne s dvomi kolami voľby:

  1. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov,
  2. ak ale ani jeden z kandidátov nezískal väčšinu podľa bodu 1, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

K voľbe hlavného kontrolóra by tak malo dôjsť na jednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Výnimkou je prípad, kedy sa neprihlási žiaden uchádzač o túto funkciu. Zákon takúto situáciu nerieši. Keďže však hlavný kontrolór je povinnou súčasťou obce, mala by obec bez zbytočného odkladu vykonať novú voľbu.

Uznesenie obecného zastupiteľstva o zvolení hlavného kontrolóra nemôže starosta vetovať tým, že by ho v zákonnej 10-dňovej lehote nepodpísal (§ 13 ods. 7 zákona o obecnom zriadení), resp. takéto veto by nemalo žiadne právne účinky.

Funkčné náležitosti

Funkčné (šesťročné) obdobie hlavnému kontrolórovi nezačína momentom zvolenia, ale až dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce (§ 18a ods. 5 zákona o obecnom zriadení). Starosta je totiž povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra (§ 18a ods. 7 zákona o obecnom zriadení).

Obecné zastupiteľstvo taktiež podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení určuje hlavnému kontrolórovi plat. Keďže ale základný plat hlavného kontrolóra je určený priamo zákonom (§ 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení), táto kompetencia sa vzťahuje len na prípadnú nenárokovateľnú zložku platu, teda odmenu podľa § 18c ods. 5 a 6 zákona o obecnom zriadení (samozrejme pri rešpektovaní tam uvedeného maximálneho limitu).

Volebné obdobie 2017/2022

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutočnila na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 8. 9. 2017.

Hlasovaním bol za hlavného kontrolóra obce od 17.09.2017 na obdobie 6 rokov zvolený Ing. Branislav Arpáš (uznesenie č. VII/16/2017) – poslanci vzali na vedomie Zápisnicu volebnej komisie z voľby hlavného kontrolóra).
Hlavný kontrolór obce: Ing. Branislav Arpáš

E-mail: kontrolor@semerovo.sk

Správy, stanoviská, plány

Činnosť – rok 2024

Činnosť – rok 2023

Činnosť – rok 2022

Činnosť – rok 2021

Činnosť – rok 2020

Činnosť – rok 2019

Činnosť – rok 2018Na úvodnú stranu