Oznam

Oznamujeme rodičom detí, že v školskom roku 2021/2022 bude ukončené
plošné poskytovanie dotácie na stravu deťom v Základnej škole a predškolákom v Materskej škole. To v praxi znamená , že deti v ZŠ a predškoláci v MŠ nebudú dostávať dotáciu na stravu. Nárok na dotáciu na stravu budú mať opäť deti z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo v ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Novou skupinou detí, ktoré budú mať nárok na dotáciu na stravu je dieťa z domácnosti , v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenie, čiže si neuplatnil ani jeden rodič na dieťa daňový bonus.

Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých rodičov detí, ktorí majú záujem aby sa ich dieťa v škol. roku 2021/2022 stravovalo v školskej jedálni MŠ a ZŠ a spĺňajú uvedené kritéria na poskytovanie dotácie na stravu, aby predložili potrebné potvrdenia na OcU Semerovo do 30.7.2021.

  1. rodina poberajúca dávku hmotnej núdze predloží potvrdenia o poberaní dávky HN
  2. rodina, ktorá má príjem najviac vo výške životného minima predloží potvrdenie o príjme.
  3. rodina, v ktorej si ani jeden člen neuplatnil nárok na daňový bonus na
    dieťa predloží čestné prehlásenie. Uvedené čestné prehlásenie je
    k dispozícii na OcU

Len tie deti budú zaradené do zoznamu ,ktorý bude prílohou k žiadosti
o poskytnutie dotácie na stravu , ktorých rodičia predložia do 30.7.2021 uvedené
potvrdenia.Na úvodnú stranu