Zápis do materskej školy Semerovo

V zmysle § 28  ods.1 zákona č.245/2008/Z.z. (školský zákon) plní povinné predprimárne vzdelávanie  v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022, formou pravidelného dochádzania do materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete vyzdvihnúť vopred v materskej škole alebo stiahnuť tu:

Žiadosť je potrebné poslať do konca mája  na email: ms.semerovo@semerovo.sk, prípadne  poštou na adresu:

Materská škola

Semerovo 585

94132 Semerovo

Podmienky prijatia sú zverejnené na oficiálnej stránke MŠ Semerovo v rámci webu obce Semerovo.

Telefonický kontakt pre potrebu komunikácie : 035/6474236Na úvodnú stranu