Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Semerovo

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Semerove č. 4/VII/2023 zo dňa 01.08.2023 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Semerovo.Na úvodnú stranu