Návrh VZN o výške príspevku

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školeNa úvodnú stranu