Zber komunálneho odpadu 2024

Milí Semerovčania,
vyseparovať vieme skoro všetok odpad, a tým znížiť náklady na odvoz komunálneho odpadu. Obec bude vykonávať odvoz vyseparovaného odpadu podľa harmonogramu. V prípade, že by Vám chýbali vrecia na separovanie, tieto je možné si doplniť na obecnom úrade. Zodpovedným separovaním chránime a zlepšujeme životné
prostredie pre ďalšie generácie.

V roku 2024 sa bude zber komunálneho odpadu riadiť VZN č.5/2023, ktorý je v súlade so zákonom č.582/2024 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Viac informacii najdete v sekcii Zber komunálneho odpadu a surovín

Harmogram zberu odpadu 2024 s podrobnejšími informáciami najdete na tomto odkaze Harmonogram zberu odpadu 2024Na úvodnú stranu